Tyristrand Vannverk

Vanntrykk

Vanntrykket varierer fra ca 12 kg til ca 2 kg på hele ledningsnettet. Beliggenheten er ofte avgjørende for vanntrykket.

Det er naturlig at de som har størst høydeforskjell i forhold til vanninntaket har best trykk, og at trykket vil være noe dårligere for de som har liten høydeforskjell i forhold til vanninntaket.

Der det er nødvendig for å bedre vannkapasiteten bygges det høydebasseng. Dette er gjort på Nakkerud og i løpet av 2018 – 2019 er det planlagt oppført et høydebasseng på Fegri. Prosessen med høydebasseng på Fegri har vært utsatt flere ganger, men slik det ser ut nå vil bassenget være oppe i 2024.

Dimensjonen på ledningsnettet har også en del å si for vannkapasitet. I de senere årene er det skiftet ut mye gammelt ledningsnett som har gitt bedre kapasitet og også bedre kvalitet på vannet. Dette er en kontinuerlig prosess.

Hagevanning påvirker også vanntrykket. Vannverket har egne regler for hagevanning som du finner i årsberetningen og under fanen restriksjoner her på nettsiden.

Vannprøveresultat legges ut fortløpende

For å se resultat fra vannprøver klikk på »UKENUMMER UNDER GJELDENE ÅR»

2024

2023

2021

2020

2018

2017

Det nye renseanlegget som ble satt i drift i 2008 gir en god kvalitet på vannet. For å kontrollere at renseanlegget fungerer slik at vannkvaliteten er tilfredsstillende tas det jevnlig prøver av vannet på nettet og på renseanlegget. Prøvene blir analysert hos et godkjent laboratorium som rapporterer tilbake resultatene av vannanalysen. I tilfelle en vannanalyse inneholder for høye verdier i forhold til tillatte  grenseverdiene i  drikkevannsforskriften blir dette rapportert Mattilsynet  umiddelbart.

Tiltakene som iverksettes ved for høye verdier varierer med alvorlighetsgraden av verdiene. Det første som skjer i slike tilfeller er at Mattilsynet blir varslet og at det umiddelbart blir tatt nye vannprøver for analyse. Det er meget sjelden at det oppstår situasjoner som tilsier at abonnentene må varsles, som for eksempel at vannet må kokes for å kunne brukes som drikkevann.

Alle avvik blir loggført i Vannverkets internkontroll.

Grenseverdiene for drikkevann som Mattilsynet har satt kan du se ved å gå inn på denne linken.

Det tas også jevnlige prøver av råvannet i Væleren. Benevnelsen «fargetall» brukes for å beskrive kvaliteten eller tilstanden på råvannet. Da renseanlegget ble satt i drift i 2008 var fargetallet 22. I de senere årene har fargetallet i perioder vært oppe i 27 men er nå noe mindre. Det at råvannskvaliteten har forverret seg er ikke et lokalt fenomen for Væleren, men et generelt problem som sannsynligvis skyldes generell forurensing. Derfor er det å beskytte nedbørsfeltet til råvannskilden vår en prioritert oppgave for oss i Vannverket, noe som også Mattilsynet følger nøye med på.