Tyristrand Vannverk

Kart over nedbørsfelt med soneforklaring

Arealet som utgjør Vælerens lokale nedbørsfelt går fram av kart på denne nettsiden. Der den inntegnede grenselinje for nedbørsfeltet ikke er nøyaktig nok, vil det være de hydrologiske vurderinger på stedet som er avgjørende.

Forbudssone  RØD = strenge restriksjoner

Lokalt nedbørsfelt LILLA = middels restriksjonsnivå.

Ytre nedbørsfelt GRØNN = milde restriksjonsnivå.

Hytter og annen bebyggelse

Generelt er vannverket svært restriktiv med å tillate påbygg eller endring av eksisterende hytter. Ny bebyggelse i det lokale nedbørsfeltet er ikke tillatt. Unntatt herfra er nødvendig bygg til bruk i skogsdriften og til jakt- og fiskestell. Plassering skal godkjennes av Tyristrand Vannverk.

Maksimum størrelse på hytte er 50 kvadratmeter. Uthus kan maksimum være på 10 kvadratmeter. Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom dette ikke medfører bruksendring. Alle byggesaker skal forhåndsgodkjennes av Tyristrand Vannverk. Det tillates ikke bruksendring, f. eks fra uthus til anneks.

Hytter og annen bebyggelse

Generelt er vannverket svært restriktiv med å tillate påbygg eller endring av eksisterende hytter. Ny bebyggelse i det lokale nedbørsfeltet er ikke tillatt. Unntatt herfra er nødvendig bygg til bruk i skogsdriften og til jakt- og fiskestell. Plassering skal godkjennes av Tyristrand Vannverk.

Maksimum størrelse på hytte er 50 kvadratmeter. Uthus kan maksimum være på 10 kvadratmeter. Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom dette ikke medfører bruksendring. Alle byggesaker skal forhåndsgodkjennes av styret i Tyristrand Vannverk. Det tillates ikke bruksendring, f. eks fra uthus til anneks.

Hytter og annen bebyggelse

Generelt er vannverket svært restriktiv med å tillate påbygg eller endring av eksisterende hytter. Ny bebyggelse i det lokale nedbørsfeltet er ikke tillatt. Unntatt herfra er nødvendig bygg til bruk i skogsdriften og til jakt- og fiskestell. Plassering skal godkjennes av Tyristrand Vannverk.

Maksimum størrelse på hytte er 50 kvadratmeter. Uthus kan maksimum være på 10 kvadratmeter. Tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus er tillatt dersom dette ikke medfører bruksendring. Alle byggesaker skal forhåndsgodkjennes av Tyristrand Vannverk. Det tillates ikke bruksendring, f. eks fra uthus til anneks.

Privet og renovasjon

Forurensningslovgivningen tillater ikke utslipp av spill- og avløpsvann direkte til vassdrag. Loven må håndheves strengt.

Innlagt vann i hytter tillates ikke.

Privetavfall skal enten fjernes ved bortkjøring, eller det må anordnes som et lukket biologisk system. Avfall fra biosystem nedgraves/deponeres på anvist plass. 

Utslippsordning av vann (utslagsvask) skal godkjennes. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Henleggelse og/eller nedgraving av avfall, og lagring eller bruk av kloakk, er ikke tillatt i nedbørsfeltet.

Privet og renovasjon

Forurensningslovgivningen tillater ikke utslipp av spill- og avløpsvann direkte til vassdrag. Loven må håndheves strengt.

Innlagt vann i hytter tillates ikke.

Privetavfall skal enten fjernes ved bortkjøring, eller det må anordnes som et lukket biologisk system. 

Avfall fra biosystem nedgraves/deponeres på anvist plass. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Utslippsordning av vann (utslagsvask) skal godkjennes. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Henleggelse og/eller nedgraving av avfall, og lagring eller bruk av kloakk, er ikke tillatt i nedbørsfeltet.

Camping og leirslagning

Organisert camping og leirslagning er forbudt i hele nedbørsfeltet. (Grønn/ytterste sone på kart).

Leirslagning er dog tillatt ved Hovinsetra og områdene ved Skogstjern og Langtjern.

Plassene må være godkjent. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk hvis du er i tvil.

All leirslagning er forbudt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart)

Leirslagning i det øvrige nedbørsfeltet må ikke skje nærmere enn 50 meter fra innsjøer og elver/bekker.

Camping og leirslagning

Organisert camping og leirslagning er forbudt i hele nedbørsfeltet. (Grønn/ytterste sone på kart).

Leirslagning er dog tillatt ved Hovinsetra og områdene ved Skogstjern og Langtjern.

Plassene må være godkjent. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk hvis du er i tvil.

All leirslagning er forbudt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart)

Leirslagning i det øvrige nedbørsfeltet må ikke skje nærmere enn 50 meter fra innsjøer og elver/bekker.

Camping og leirslagning

Organisert camping og leirslagning er forbudt i hele nedbørsfeltet. (Grønn/ytterste sone på kart).

Leirslagning er dog tillatt ved Hovinsetra og områdene ved Skogstjern og Langtjern.

Plassene må være godkjent. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk hvis du er i tvil.

All leirslagning er forbudt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart)

Leirslagning i det øvrige nedbørsfeltet må ikke skje nærmere enn 50 meter fra innsjøer og elver/bekker.

Skogbruk, Jordbruk

Bruk av plantevernmidler eller gjødsel i skogbruket er ikke tillatt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart). Unntatt fra forbudet er sprøyting med glyfosat innenfor retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet og utplanting av skogplanter behandlet med plantevernmidler utenfor feltet.

I resten av nedbørsfeltet (grønn/ytre sone) er det ikke tillatt å benytte plantevernmidler i fareklasse X, A og B. Unntatt er sprøyting av tømmer i forbindelse med barkebillebekjempelse, hvor sprøyting kan skje med plantevernmiddel fareklasse B.

Sprøyting av tømmer må ikke skje på steder der vannforurensing kan oppstå, og ikke nærmere enn 50 meter fra vann.

Opplastning av tømmer skal skje fra anvist sted og i samråd med grunneier. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Nydyrking er ikke tillatt.

Dispensasjon fra de overnevnte bestemmelser kan gis i spesielle tilfeller. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Skogbruk, Jordbruk

Bruk av plantevernmidler eller gjødsel i skogbruket er ikke tillatt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart). Unntatt fra forbudet er sprøyting med glyfosat innenfor retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet og utplanting av skogplanter behandlet med plantevernmidler utenfor feltet.

I resten av nedbørsfeltet (grønn/ytre sone) er det ikke tillatt å benytte plantevernmidler i fareklasse X, A og B. Unntatt er sprøyting av tømmer i forbindelse med barkebillebekjempelse, hvor sprøyting kan skje med plantevernmiddel fareklasse B.

Sprøyting av tømmer må ikke skje på steder der vannforurensing kan oppstå, og ikke nærmere enn 50 meter fra vann.

Opplastning av tømmer skal skje fra anvist sted og i samråd med grunneier. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Nydyrking er ikke tillatt.

Dispensasjon fra de overnevnte bestemmelser kan gis i spesielle tilfeller. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Båt

Hovedregel er at det ikke tillates båtrett i Væleren for hytter uten egen strandlinje. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen, f. eks. pga. rettighetshavers helse. Søker må de fremlegge legeattest som sier at båtbruk er en forutsetning for å benytte hytteeiendom. 

Vannverket har eget båtregister som holdes a jour med kopi til Mattilsynet og kommunen. Hver båt må være merket med tillatelse og eget båtnummer. Båtmerkene utleveres av vannverket.

 • Kun grunneiere med eiendom som grenser til vannet kan ha rett til båt på Væleren dersom det ikke foreligger spesielle vilkår (f. eks. helse osv.). Tyristrand Jeger- og Fiskeforening kan i tillegg disponere inntil 5 båter for fiskestell. Vannverket kan disponere 1 båt for drift og vedlikehold av vannverket
 • Det er ikke tillatt å bruke motordrevne båter på Væleren eller i noen av de øvrige innsjøene i nedbørsfeltet. Unntatt herfra er nødvendig transport i forbindelse med skogsdriften, dog ikke i en radius av 100 meter rundt inntaksstedet i Væleren. Eventuelle unntak gis av vannverket i særskilt vedtak.
 • Alt drivstoff til motor skal oppbevares i god avstand fra vannet når båten ikke er i bruk.
 • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker ikke kan ro må sende egen søknad om motorbruk til styret. Legeerklæring må vedlegges. Avgjørelsen om tillatelse til motorbruk vil bli tatt av styret i samråd med Mattilsynet. Dersom det oppholder seg andre i båten som kan ro, gjelder ikke tillatelsen om motorbruk.
 • Det er et generelt forbud mot bruk av seilbrett og tilsvarende på Væleren.
 • Kano er tillatt dersom den er registrert i vannverkets båtregister og merket som båt.
 • Det tillates kun en båt per tillatelse. (Dersom rettighetshaver har registrert en robåt er det f. eks. ikke tillatt å ha en kano i tillegg.)
 • Motorkraft er uansett begrenset oppad til 6 Hk.
 • Elektrisk motor likestilles med forbrenningsmotor og kan ikke benyttes uten spesiell tillatelse.

Båt

Hovedregel er at det ikke tillates båtrett i Væleren for hytter uten egen strandlinje. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen, f. eks. pga. rettighetshavers helse. Søker må de fremlegge legeattest som sier at båtbruk er en forutsetning for å benytte hytteeiendom. 

Vannverket har eget båtregister som holdes a jour med kopi til Mattilsynet og kommunen. Hver båt må være merket med tillatelse og eget båtnummer. Båtmerkene utleveres av vannverket.

 • Kun grunneiere med eiendom som grenser til vannet kan ha rett til båt på Væleren dersom det ikke foreligger spesielle vilkår (f. eks. helse osv.). Tyristrand Jeger- og Fiskeforening kan i tillegg disponere inntil 5 båter for fiskestell. Vannverket kan disponere 1 båt for drift og vedlikehold av vannverket
 • Det er ikke tillatt å bruke motordrevne båter på Væleren eller i noen av de øvrige innsjøene i nedbørsfeltet. Unntatt herfra er nødvendig transport i forbindelse med skogsdriften, dog ikke i en radius av 100 meter rundt inntaksstedet i Væleren. Eventuelle unntak gis av vannverket i særskilt vedtak.
 • Alt drivstoff til motor skal oppbevares i god avstand fra vannet når båten ikke er i bruk.
 • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker ikke kan ro må sende egen søknad om motorbruk til styret. Legeerklæring må vedlegges. Avgjørelsen om tillatelse til motorbruk vil bli tatt av styret i samråd med Mattilsynet. Dersom det oppholder seg andre i båten som kan ro, gjelder ikke tillatelsen om motorbruk.
 • Det er et generelt forbud mot bruk av seilbrett og tilsvarende på Væleren.
 • Kano er tillatt dersom den er registrert i vannverkets båtregister og merket som båt.
 • Det tillates kun en båt per tillatelse. (Dersom rettighetshaver har registrert en robåt er det f. eks. ikke tillatt å ha en kano i tillegg.)
 • Motorkraft er uansett begrenset oppad til 6 Hk.
 • Elektrisk motor likestilles med forbrenningsmotor og kan ikke benyttes uten spesiell tillatelse.

Båt

Hovedregel er at det ikke tillates båtrett i Væleren for hytter uten egen strandlinje. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen, f. eks. pga. rettighetshavers helse. Søker må de fremlegge legeattest som sier at båtbruk er en forutsetning for å benytte hytteeiendom. 

Vannverket har eget båtregister som holdes a jour med kopi til Mattilsynet og kommunen. Hver båt må være merket med tillatelse og eget båtnummer. Båtmerkene utleveres av vannverket.

 • Kun grunneiere med eiendom som grenser til vannet kan ha rett til båt på Væleren dersom det ikke foreligger spesielle vilkår (f. eks. helse osv.). Tyristrand Jeger- og Fiskeforening kan i tillegg disponere inntil 5 båter for fiskestell. Vannverket kan disponere 1 båt for drift og vedlikehold av vannverket.
 • Det er ikke tillatt å bruke motordrevne båter på Væleren eller i noen av de øvrige innsjøene i nedbørsfeltet. Unntatt herfra er nødvendig transport i forbindelse med skogsdriften, dog ikke i en radius av 100 meter rundt inntaksstedet i Væleren. Eventuelle unntak gis av vannverket i særskilt vedtak.
 • Alt drivstoff til motor skal oppbevares i god avstand fra vannet når båten ikke er i bruk.
 • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker ikke kan ro må sende egen søknad om motorbruk til styret. Legeerklæring må vedlegges. Avgjørelsen om tillatelse til motorbruk vil bli tatt av styret i samråd med Mattilsynet. Dersom det oppholder seg andre i båten som kan ro, gjelder ikke tillatelsen om motorbruk.
 • Det er et generelt forbud mot bruk av seilbrett og tilsvarende på Væleren.
 • Kano er tillatt dersom den er registrert i vannverkets båtregister og merket som båt.
 • Det tillates kun en båt per tillatelse. (Dersom rettighetshaver har registrert en robåt er det f. eks. ikke tillatt å ha en kano i tillegg.)
 • Motorkraft er uansett begrenset oppad til 6 Hk.
 • Elektrisk motor likestilles med forbrenningsmotor og kan ikke benyttes uten spesiell tillatelse.

Motordrevne kjøretøy på isen

Bruk av motordrevne kjøretøyer på isen i det lokale nedbørsfeltet (innenfor lilla sone på kart) er bare tillatt i forbindelse med skogsdriften og ved eventuell løypelegging. På Væleren er det imidlertid totalforbud mot bruk av motordrevne kjøretøyer til løypelegging, og bruken i skogsdriften skal ikke skje i en radius av 100 meter rundt inntaksstedet.

Fiske

Fiske fra båt og is i Væleren er ikke tillatt i en radius av 500 meter rundt inntaksstedet (rød forbudssone på kart). Fiske fra land er ikke tillatt innen samme radius.

Gjødsling av vann og elver/bekker i nedbørsfeltet til opphjelp av fiske er ikke tillatt, med unntak av kalking.

Fiske

Fiske fra båt og is i Væleren er ikke tillatt i en radius av 500 meter rundt inntaksstedet (rød forbudssone på kart). Fiske fra land er ikke tillatt innen samme radius.

Gjødsling av vann og elver/bekker i nedbørsfeltet til opphjelp av fiske er ikke tillatt, med unntak av kalking.

Bading

Organisert bading (etablering av badeplasser o.l.) er ikke tillatt i Væleren. Innenfor en radius på 500 meter rundt inntaksstedet (rød forbudssone på kart) er bading totalt forbudt. Dette gjelder også for hunder/hester o.l.

Stevner

Stevner o.l., samt konkurranser med utgangspunkt og/eller innkomst i Vælerens lokale nedbørsfelt (innenfor lilla sone på kart), er ikke tillatt. Vinterstid kan det gis dispensasjon for skirenn i nordre del av det lokale nedbørsfeltet.

Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Stevner

Stevner o.l., samt konkurranser med utgangspunkt og/eller innkomst i Vælerens lokale nedbørsfelt (innenfor lilla sone på kart), er ikke tillatt. Vinterstid kan det gis dispensasjon for skirenn i nordre del av det lokale nedbørsfeltet.

Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Parkering, Skogbilveier, Bom

 • Kun personer med båtrett i Væleren har tillatelse til å kjøre opp til øvre bom og sette fra seg eventuell bagasje. Kjøretøyet skal deretter kjøres ned til nedre bom og parkere der
 • De øvrige veier i nedbørsfeltet må ikke utbedres med sikte på økende adkomstmuligheter for allmennheten.
 • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker har behov for å parkere ved renseanlegget må sende egen søknad om dette til vannverket. Legeerklæring må vedlegges. Det vil da utstedes en egen parkeringstillatelse for plassen utenfor renseanlegget som må plasseres synlig i bilen.
 • Parkering ved renseanlegget må gjøres på en måte som ikke hindrer fremkommeligheten gjennom øvre bom for utrykningskjøretøy eller enkelt tilgang til renseanlegget
 • Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å passere øvre bom med motorkjøretøy
 • Overtredelse av kjøre- og parkeringsforbudet kan medføre påtale etter privatrettslig regler

Parkering, Skogbilveier, Bom

 • Kun personer med båtrett i Væleren har tillatelse til å kjøre opp til øvre bom og sette fra seg eventuell bagasje. Kjøretøyet skal deretter kjøres ned til nedre bom og parkere der
 • De øvrige veier i nedbørsfeltet må ikke utbedres med sikte på økende adkomstmuligheter for allmennheten.
 • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker har behov for å parkere ved vannverkshuset må sende egen søknad om dette til styret. Legeerklæring må vedlegges. Det vil da utstedes en egen parkeringstillatelse for plassen utenfor vannverkshuset som skal plasseres lett synlig i bilen.
 • Parkering ved vannverkshuset må gjøres på en måte som ikke stenger fremkommeligheten gjennom øvre bom for utrykningskjøretøy eller enkelt tilgang til vannhuset
 • Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å passere øvre bom med motorkjøretøy
 • Overtredelse av kjøre- og parkeringsforbudet vil medføre et gebyr på kr. 500.-

Lagring av olje og oljeprodukter

Oljeprodukter for fyring og drivstoff kan oppbevares på kanner med volum inntil 25 liter. Større tanker skal monteres i tette rom hvor innholdet samles opp ved eventuell lekkasje. Lagring av drivstoff for skogsdriften må godkjennes av SIFF.

Lagring av olje og oljeprodukter

Oljeprodukter for fyring og drivstoff kan oppbevares på kanner med volum inntil 25 liter. Større tanker skal monteres i tette rom hvor innholdet samles opp ved eventuell lekkasje. Lagring av drivstoff for skogsdriften må godkjennes av SIFF.

Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av gjeldende restriksjoner kan medføre gebyr og eller politianmeldelse. Ved gjentatt overtredelse av regler for båtbruk på Væleren kan retten til å bruke båt bli inndratt.