Tyristrand Vannverk

VEDTEKTER FOR TYRISTRAND VANNVERK SA

(Revidert 7. juni 2022)

§1

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Tyristrand Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2

Foretaket skal ha forretningskontor i Ringerike kommune.

§3

Vannverket har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til vannforsyning, så som medlemmenes egeninteresse i å sikre at hensynet til kvalitet, sikkerhet og langsiktighet for vannforsyningen blir ivaretatt gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av vann til husbruk og annen bruk så langt de eksproprierte rettigheter tilsier. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke økonomisk erverv som formål.

Vannverket har heller ikke som formål å skaffe andels-eierne økonomisk utbytte.

§4

Som medlem av Tyristrand Vannverk SA kan opptas eiere og festere av eiendommer på Tyristrand og Nakkerud. For hvert matrikkelnummer kan det tegnes 1 – en – andel. Styret avgjør med bindende virkning om den som søker om medlemskap kan godkjennes som medlem. Opptatt medlem godtar ved innmeldelse vannverkets vedtekter og vedtak gjort av styret eller årsmøtet. Slik som de gjelder ved innmeldelsen eller senere på lovlig måte blir endret.

§5

Når styret har godkjent et nytt medlem, løper medlemskapet fra det tidspunkt andelsinnskuddet er betalt. Andelsinnskuddet som er fast, settes til kr 600,-. Andelen er knyttet til eiendommen og følger eiendommen ved eierskifte.

Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke ved uttreden.

§6

For hver tilkobling må det søkes styret. Ved hver tilkobling til vannverkets hovedledning betales en tilknytningsavgift. Avgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Tilknytningsavgiften er fastsatt til å være kr. 30.000,-  Vannverket kan kreve at tilknytningsavgiften helt eller delvis skal være betalt før avboring på hovedledningen skjer. Tilknytningsavgiften beregnes fra godkjent til tilknytningsdato. Tilknytningen må være utført innen 2 år fra tillatelse er gitt.

§7

Medlemmet bekoster selv fremføring av ny stikkledning fra nærmeste hovedledning og dekker eventuell skade på annen manns eiendom. Stikkledning må legges etter den standard som fastsettes av andelslagets styre. Anlegg av stikkledning og plassering av stoppekran skal godkjennes av daglig leder. Etter godkjenning overtar vannverket drift og vedlikehold frem til stoppekran. Ved utbyggingsområder som krever at vannverket må endre i sitt forsyningssystem må utbygger opprette utbyggingsavtale med vannverket, som innebærer at utbygger må dekke kostnadene endringene i forsyningssystemet.

§8

Medlemmet plikter vederlagsfritt å la fremføre hovedledninger og stikkledninger over sin eiendom. Andelslaget dekker skader som følger av framføring av hovedledninger og ved vedlikehold av stikkledninger som er overtatt av vannverket.

§9

Det er en betingelse at medlemmene anlegger og vedlikeholder sitt vann og kloakkanlegg etter de gjeldende bestemmelser. Medlemmene har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vann såfremt de ikke er hans leieboer. Huseier er ansvarlig for sin leieboers vannavgift.

§10

Midlertidig innskrenking eller stans i vannleveringen forbeholdes uten at medlemmene kan gjøre gjeldende ansvar mot laget. Det skal heller ikke gis avkorting i vannavgiften når stans eller innskrenkninger er påkrevet på grunn av forandringer, reparasjoner, ettersyn osv. Styret varsler såvidt mulig på forhånd enhver avbrytelse i vannforsyningen som kan forutsies. For skader som direkte eller indirekte påføres medlemmets eiendom av stikkledninger som fører fram vann til eiendommen, er vannverket uten ansvar.

§11

Det er en plikt for ethvert medlem å meddele vannverkets styre ethvert forhold som betinger forandringer i vann avgiftens beregninger. Ønsker et medlem å si opp sitt abonnement, skal han gi skriftlig melding til styret som stopper vannleveransen. Ønsker medlemmet vannet påsatt igjen innen et år, beregnes avgiften som om avbrytelsen ikke har funnet sted. Betalt tilknytningsavgift tilbakebetales ikke.

§12

Årsmøte holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Årsregnskapet og årsberetningen, samt forslag om disponering av årsresultatet, revisjonsberetningen og andre møtedokumenter skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet holdes. Alternativt skal de gjøres tilgjengelig for nedlasting fra foretakets hjemmeside. Dersom de nevnte dokumenter ikke vedlegges innkallingen, skal det i innkallingen gis anvisning på hvor og hvorledes dokumentene kan lastes ned elektronisk.

Møtene ledes av vannverkets formann. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, hvor ikke annet følger av lov eller vedtekter. Hvert medlem deltar i avgjørelsen med en stemme. Det føres protokoll over forhandlingene.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det for å få tatt opp et klart angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet blir holdt innen en måned etter at kravet er satt frem..

§13

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:

 1. Godkjenning av fullmakter og fremmøtte representanter
 2. Valg av 2 til å underskrive protokoll
 3. Styret årsberetning
 4. Regnskap
 5. Revisors beretning
 6. Kontrollkomiteen rapport
 7. Langtidsbudsjett
 8. Årsbudsjett
 9. Honorarer til styremedlemmer og revisor
 10. Valg av styremedlem med vararepresentant
 11. Valg av formann og nestformann
 12. Valg av 1 medlem til kontrollkomiteen.Årsmøte velger formann
 13. Valg av 1 medlem til valgkomitee
 14. Valg av revisor
 15. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling
 3. Avsetning til etterbetalingsfond
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti
 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

På ekstraordinære årsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§14

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer med vararepresentanter velges på årsmøtet. Årsmøtet velger formann og nestformann blant styremedlemmer hvert år. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år. I tilfelle stemmelikhet i styret, gjelder formannens stemme som dobbelt stemme. På styremøtene møter også daglig leder og sekretær, begge uten stemmerett.

Foretaket skal ha en daglig leder, som tilsettes av styret.

§15

Styret skal lede vannverkets virksomhet etter lov og gjeldende vedtekter. Med dette forstås alminnelig forvaltningsansvar og tilsyn med den daglige ledelse. Herunder ligger bl.a. et overordnet ansvar for:

 • at det foretas vanlig vedlikehold,
 • at det opprettes kontrakter med nye medlemmer,
 • at det innstilles for årsmøtet vilkår for bruk av vann,
 • at det bestemmes årsavgift for bruk av vann og regler for innkreving av disse,
 • at det utarbeides og innstilles overfor årsmøtet driftsreglement og forretningsregler,

For øvrig skal styret arbeide for vannverkets trivsel og fremgang.

Vannavgiftene må fastsettes slik at vannverket er sikret en årlig inntekt som er tilstrekkelig til å dekke de årlige driftsutgifter, renter og avdrag på lån, fornyelse, tilsyn og vedlikehold.

§16

Forpliktelser av selskapet

Tyristrand Vannverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av formann og et styremedlem etter protokollert vedtak fra medlemsmøtene. Daglig leder meddeles prokura.

§17

Kontrollkomite – revisjon

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 2 vararepresentanter. Kontrollkomiteens rapport skal følge årsberetningen. Den løpende revisjon utføres av revisor/-revisjonsfirma valgt av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapet blir ordentlig ført og eventuelt revidert i rett tid.

Komiteen og revisor kan kreve framlagt årsmøtenes og styrets protokoller, korrespondanse og for øvrig kreve besvart alle spørsmål og gis alle forlangte opplysninger fra styret eller tjenestemennene i Tyristrand Vannverk SA. Ved attestasjon hvor formann er inhabil, skal kontrollkomiteens formann gjøre dette.

§18

Vedtektsendringer

Til gyldig vedtak av forslag til endring kreves 2/3 flertall. Det vil si at vedtektsendringer kan gjøres på ekstraordinære årsmøter.

Vedtektsendringer som innebærer

 1. vesentlige endringer av foretakets formålsbestemmelse,
 2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene,
 3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt eller
 5. begrensninger i retten til å tre ut,

krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene.

Gjennomføres vedtektsendringer som nevnt i det foregående ledd, kan medlemmer som har stemt imot, kreve å tre ut av foretaket etter reglene i samvirkeloven § 24, første ledd. Begjæring om uttreden må fremsettes senest én måned etter vedtaket.

§19

Alle tvister mellom vannverket og dets medlemmer skal avgjøres ved ordinær rettergang.

§20

Kommunaldepartementet har rett til å iverksette nødvendig kontroll for å påse at vedtektene og de vilkår som er fastsatt for statstilskudd blir fulgt.

§21

Forslag til oppløsing eller overdragelse av Tyristrand Vannverk SA må være sendt styret senest 1. juli og behandles i det påfølgende års ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag til oppløsning/overdragelse kreves at minst halvparten av medlemmene møter og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke minst halvparten av medlemmene, kan forslaget tas opp til behandling i ekstraordinært årsmøte, og på dette kreves til gyldig vedtak at minst halvparten av de møtende stemmer for.

Oppløsning av vannverket krever godkjenning av Kommunaldepartementet, eller den departementet gir fullmakt. I tilfelle det blir vedtatt å oppøse vannverket, velger det møtet som gjør vedtaket et avviklingsstyre på 3 medlemmer. Det velger selv sin formann.

Avviklingsstyret skal realisere selskapets eiendeler, kreve inn dets tilgodehavende og betale dets gjeld. Den gjenværende formue anvendes først til tilbakebetaling av andelsinnskuddene i den utstrekning de er i behold. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midler skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste fem årene.

§22

Overtredelse av servitutt-bestemmelsene – Skjønnet fra 1991

Rettsboken fra Skjønnet er tinglyst som heftelse på alle eiendommer som ligger helt eller delvis innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilden Væleren. I tillegg er det skiltet ved alle veiene inn i området. Dermed er opplysningsplikten godt ivaretatt for all bruk og ferdsel i området. Båtbruken er omtalt i Rettsboken og vannverket har eget båtregister som holdes à jour med kopi til Mattilsynet og kommunens miljøsaksbehandler. Hver båt må ha tillatelse og eget nummer.

Ved enhver overtredelse utover reglene for bruk av båt på Væleren vil vannverket kunne gebyrlegge brukeren et beløp, stort kr 1.500,- ved første gangs overtredelse. I tillegg til dette gebyr vil det samtidig bli gitt skriftlig advarsel om at ved gjentatt overtredelse medfører dette politianmeldelse og nytt gebyr, stort kr 2.000,-

2-gangs overtredelse kan eventuelt føre til inndragelse av retten til å bruke båt på Væleren.

§23

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene

Privat parkering ved Væleren: Parkering kun for de som har legitimert tillatelse. Overtredelse vil medføre påtale og det vil bli utstedt et gebyr, stort kr 500,-

§24

Dersom avgiften ikke blir innbetalt innen fristen

Vannavgiften skal betales à konto. Betales ikke vannavgiften innen 14 dager etter forfall, sendes først en purring. Blir heller ikke denne betalt, skal styret etter å ha gitt varsel med en rimelig frist, sende kravet til inkasso og vannverket har rett til straks å la vannet stenges av. Alle kostnader knyttet til inkassobehandlingen, samt avstenging og ny påkobling blir belastet abonnenten. Vannverket vil i tillegg kunne kreve abonnenten for et gebyr, stort kr 5.000,- En avstengt ledning skal ikke åpnes igjen uten tillatelse fra styret i andelslaget.

Ved utmelding eller at medlemmet blir utestengt (se §25) fra vannverket, tilbakebetales ikke betalt vannavgift. Ny innmelding forutsetter at det betales ny tilknytningsavgift. Styret fastsetter denne avgiften som normalt er 50% av vanlig tilknytningsavgift så fremt eksisterende ledningsnett er intakt.

Alle utgifter til avstenging og påkobling av vannet bæres av medlemmet, og det gjøres intet fradrag i vannavgiften for avstengingstiden. Før påkobling av vann skjer etter slik avstenging skal all utestående vannavgift samt påløpne kostnader være innbetalt. Vannverket er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket av slik vannavstenging eller påkobling.

§25

Ved mislighold

Ved mislighold av de forpliktelsene det enkelte medlem har påtatt seg ved innmelding i selskapet, kan styret og/eller årsmøtet frata medlemmet en del av sine rettigheter. Vesentlig mislighold, ved for eksempel over tid ikke å ha oppfylt sine økonomiske forpliktelser, kan forfølges rettslig for domstolene. Styret kan også fatte vedtak om å stenge vedkommende ute i medhold av samvirkelovens § 23 og/eller stenge av vannet inntil misligholdet opphører. Det siste forutsetter forutgående særskilt varsel med frist på 4 uker på å gjøre opp utestående krav og med informasjon om at vannet vil bli stengt av dersom kravene ikke er oppgjort innen dette tidspunkt. Abonnenten skal dekke nødvendige kostnader i forbindelse med stenging og eventuell gjenåpning av abonnentens anlegg. Vannverket vil kunne kreve abonnenten for et gebyr, stort kr 5.000,-

Abonnenten må ta snarlig kontakt med selskapet dersom stengningen av vanntilførselen kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom abonnenten har innsigelser mot grunnlaget for stengningen.

Stengning finner ikke sted dersom det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller abonnenten har innsigelser mot grunnlaget for stengningen, som ikke er åpenbart grunnløse.