Vannprøveresultat til og med

For å se resultat fra vannprøver klikk her:

2021

2020

2018

2017

Det nye renseanlegget som ble satt i drift i 2008 gir en god kvalitet på vannet. For å kontrollere at renseanlegget fungerer slik at vannkvaliteten er tilfredsstillende tas det jevnlig prøver av vannet på nettet og på renseanlegget. Prøvene blir analysert hos et godkjent laboratorium som rapporterer tilbake resultatene av vannanalysen. I tilfelle en vannanalyse inneholder for høye verdier i forhold til tillatte  grenseverdiene i  drikkevannsforskriften blir dette rapportert Mattilsynet  umiddelbart.

Tiltakene som iverksettes ved for høye verdier varierer med alvorlighetsgraden av verdiene. Det første som skjer i slike tilfeller er at Mattilsynet blir varslet og at det umiddelbart blir tatt nye vannprøver for analyse. Det er meget sjelden at det oppstår situasjoner som tilsier at abonnentene må varsles, som for eksempel at vannet må kokes for å kunne brukes som drikkevann.

Alle avvik blir loggført i Vannverkets internkontroll.

Grenseverdiene for drikkevann som Mattilsynet har satt kan du se ved å gå inn på denne linken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868

Det tas også jevnlige prøver av råvannet i Væleren. Benevnelsen «fargetall» brukes for å beskrive kvaliteten eller tilstanden på råvannet. Da renseanlegget ble satt i drift i 2008 var fargetallet 22. I de senere årene har fargetallet i perioder vært oppe i 27 men er nå noe mindre. Det at råvannskvaliteten har forverret seg er ikke et lokalt fenomen for Væleren, men et generelt problem som sannsynligvis skyldes generell forurensing. Derfor er det å beskytte nedbørsfeltet til råvannskilden vår en prioritert oppgave for oss i Vannverket, noe som også Mattilsynet følger nøye med på.