Retningslinjer for permanent og midlertidig stopp i tilkobling

Retningslinjer for midlertidig stopp i tilkobling

 • Søknad om midlertidig stenging sendes til Vannverket.
 • Kostnader dekkes av abonnenten.
 • Ved midlertidige stenginger skal plombering av stoppekran utføres av autorisert rørlegger.
 • Skjema for midlertidig stenging fås hos vannverket og leveres tilbake til vannverket med signatur av rørlegger.
 • En søknad / aksept på midlertidig stenging gjelder for en sammenhengende periode på maksimalt 6 mnd. Deretter vil vannverket sende faktura som vanlig. Det blir fakturert halv årsavgift dette året.
 • Eventuelle kostnader forbundet med å gjenåpne stoppekran er abonnentens ansvar.

 

Retningslinjer for plombering av anboringer

 • Dekning av kostnader for plombering av anboringer dekkes av abonnenten.
 • Det kan kun bruke autorisert rørlegger til dette arbeidet. Abonnenten vil få et skjema om plombering av anboring. Dette skal tilbakeleveres vannverket med signatur av rørlegger.
 • Skjema sendes ut med en frist på 3 mnd. til å plombere anboringen. Er ikke skjemaet levert innen denne fristen vil vannverket ta kontakt med Varme og sanitær som plomberer anboringen på vegne av TV. Faktura for plomberingen blir sendt til abonnenten.

Rutiner ved oppsigelser av medlemskap i vannverket og påfølgende frakobling.

 Generelt

Ved oppsigelse av medlemskap trer § 5, § 11 og § 24 i Vedtektene samt «Retningslinjer for plombering av anboringer» på vannverkets hjemmeside i kraft. Alle kostnader forbundet med frakobling og plombering av stikkledning bæres av andelshaver.

 1. Oppsigelse av abonnement

Det kreves skriftlig melding om oppsigelse. (§11: Ønsker et medlem å si opp sitt abonnement, skal han gi skriftlig melding til styret som stopper vannleveransen.) En slik beskrivelse må sendes skriftlig med andelshavers underskrift, ikke over telefon eller i form av en e-post. Oppsigelsen må i tillegg til gårds- og bruksnummer også inneholde medlemsnummer for å unngå forvekslinger.

Av praktiske årsaker og for å spare andelshaver for kostnader vil styret ikke stoppe vannleveransen direkte. Dette ville blitt gjort ved at vannverket sendte en rørlegger til andelshaver for å stenge og plombere stoppekran. Kostnaden for dette ville blitt fakturert andelshaver og ville vært en ekstra kostnad fordi vannavgift fortsatt blir krevd inn fram til stikkledningen er plombert på forskriftsmessig måte og beskjed gitt til vannverket. Avtalen om leveranse av vann fortsetter derfor å løpe frem til anboring er plombert. 

 1. Kostnader ved frakobling

Kostnader ved frakobling betales av andelshaver. (§24: Alle utgifter til avstenging og påkobling av vannet bæres av medlemmet)

 1. Andelsavgift

Betalt andelsavgift blir ikke tilbakebetalt. (§5: Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke ved uttreden.)

 1. Tilknytningsavgift

Betalt tilknytningsavgift blir ikke tilbakebetalt. (§11: Betalt tilknytningsavgift tilbakebetales ikke.)

 1. Allerede innbetalt vannavgift

Vannavgiften for den perioden hvor utmeldingen blir oversendt vannverket må betales i sin helhet og reduseres ikke selv om frakobling skjer inne i en periode som er betalt. (§24: Ved utmelding eller at medlemmet blir utestengt (se §25) fra vannverket, tilbakebetales ikke betalt vannavgift.) Det samme gjelder eventuelt påfølgende vannavgifter i perioden mellom melding om utmeldelse og endelig plombering av stikkledning. Vannavgift beregnes og faktureres dermed fram til abonnentens stikkledning er plombert og at dette er rapportert inn til vannverket på korrekt måte.

Hjemmesiden: Retningslinjer for plombering av anboringer

 • Dekning av kostnader for plombering av anboringer dekkes av abonnenten.
 • Det kan kun brukes autorisert rørlegger til dette arbeidet. Abonnenten vil få et skjema om plombering av anboring. Dette skal tilbakeleveres vannverket med signatur av rørlegger.
 • Skjema sendes ut med en frist på 3 mnd. til å plombere anboringen. Er ikke skjemaet levert innen denne fristen vil vannverket ta kontakt med Varme og sanitær som plomberer anboringen på vegne av TV. Faktura for plomberingen blir sendt til abonnenten.

Merk: Ved boring av egen brønn med tilknytning til mer enn en husstand, må anlegget registreres hos Mattilsynet. Se egen informasjon om dette på Mattilsynets hjemmeside. Bruk denne linken: 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/regelverk_for_drikkevann/informasjon_til_de_minste_vannforsyningssystemene.27730/binary/Informasjon%20til%20de%20minste%20vannforsyningssystemene