Tyristrand Vannverk

Vannavgift

Priser for

Korrigering av faktura for jan-feb. 2024:

Det ble i januar fakturert kr. 200,- med MVA som ekstra innbetaling iht. vedtak i ekstraordinært årsmøte 23.11.2023. Vi krediterer ekstra innbetalingen fra januar og fakturerer på nytt, siden det viser seg at det ikke skal beregnes MVA på denne innbetalingen. Denne korrigeringen vises på faktura, men utgjør ingen forskjell for medlemmer som ikke er MVA pliktig. 

For bedrifter vil denne korrigeringen gi en MVA forskjell på kr. 40,- 

Ved spørsmål vennligst send en e-post til: post@tyristrandvannverk.no 

Hvordan motta en faktura fra oss

 • Papirfaktura: gebyr kr. 100,-  Alle nye tilknytninger vil få første faktura i papir dersom annet ikke er avtalt, gjelder også ved eierskifte.
 • Faktura på mail. Dersom du har oppgitt din mailadresse kan du få faktura på mail.
 • Avtalegiro. Dette er en avtale mellom deg som kunde og din bank. Settes opp i nettbanken og det kan legges inn et maks beløp pr. faktura, dersom maks beløpet er mindre enn faktura vil ikke faktura vil trukket. Avtalegiro går direkte uten godkjenning, et fast beløp trekkes og du ser ikke fakturaen. Dersom du ønsker se faktura kan du be om en fakturakopi på mail fra oss.
 • Efaktura. Settes opp i nettbank og er en avtale mellom banken og deg om betaling av faktura fra gitt avsender som i dette tilfellet er Tyristrand Vannverk. Ved oppsett av Efaktura avtale vil du få spørsmål om å oppgi referansenummer, det er ditt kundenummer (består av 5 siffer). Efaktura må godkjennes for å trekkes av banken. Her kan du endre beløpet, dato for betalingen eller avvise en innbetaling. Du har også mulighet til å se fakturaen,
 
Avtalegiro og Efaktura oppretter du selv i nettbank. Når dette er gjort vil det ta noe tid før det registreres i vårt system.

 

Har du problemer med å betale en faktura, ta kontakt med administrasjonen så finner vi en løsning sammen.

Purring: Dersom faktura ikke betales til forfall vil det generere en purring. Purringen sendes enten på mail, dersom det er mulig eller via papirfaktura. Alle purringer belastes med purregebyr kr. 35,-

 

Inkasso: Dersom ikke hovedfaktura eller purringen blir betalt sendes utestående kundefordring til inkassoselskapet Argus Kredit. Der følger normal prosedyre for inkasso saker. 

Satser for gebyrer kan endres ved nyttår.

Tilknytningsavgift

Alle som ønsker å kobles seg på ledningsnettet til Tyristrand Vannverket SA må melde seg inn i samvirkeforetaket.

For hver nye tilknytning til vannverkets hovedledning må det søkes. Ved godkjenning skal det innbetales tilknytningsavgift i god tid før tilkobling. Tilknytningen må være utført innen 2 år fra godkjenning.

Pr. 01.01.2024 er tilknytningsavgiften uten innskuddsbeløpet (tidl. kalt andelsinnskuddet) kr. 33.000.- inkl.mva.

Innskuddsbeløpet utgjør kr. 600.- inkl.mva. Innskuddet er knyttet til eiendommen og følger denne ved eierskifte.

Tilknytningsavgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Leieboere

Utdrag fra vedtektene, paragraf 9:

«……Medlemmene har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vann såfremt de ikke er hans leieboer. Huseier er ansvarlig for sin leieboers vannavgift.»

Dette betyr at det er huseiers/utleiers ansvar å melde fra om nye leietakere til Tyristrand Vannverk. Det samme gjelder dersom leieforhold opphører.

Bønder/Husdyrhold

Vannforbruket hos bønder og andre med husdyrhold beregnes blant annet etter antall dyr. Vi har endret dato for telling til 15. mars hvert år, da tidligere dato ikke var hensiktsmessig fordi den var lagt i beitesesongen.

Mislighold

Hvis du ikke får betalt din mottatte faktura til forfall vil din faktura starte en normal prosess som er som følger:

 1. Purring sendes ut etter 10 dager fra forfallsdato
  • Her vil det tilkomme et purregebyr
  • Faktura må betales umiddelbart
 2. Hvis vi ikke mottar innbetaling etter purring, sendes saken til inkasso
  • Nå vil det påføres høye rentekostnader og salærer etter gjeldende regler

Vi anbefaler at du ved betalingsproblemer kontaktes oss i god tid før forfallsdato. Denne henvendelse må være skriftlig. Bruk vår mail: post@tyristrandvannverk.no. Ved at du gjør det, kan vi i felleskap kommer frem til en god løsning, slik at saken ikke blir sendt til inkasso.

Hvis utestående krav er eldre enn 1 år og det ikke foreligger f.eks en nedbetalingsplan, vil vi bli nødt til å vurdere ytterligere tiltak.

Permanent og midertidlig stopp i tilkobling

Retningslinjer for midlertidig stopp i tilkobling

 • Søknad om midlertidig stenging sendes til Vannverket.
 • Kostnader dekkes av abonnenten.
 • Ved midlertidige stenginger skal plombering av stoppekran utføres av autorisert rørlegger.
 • Skjema for midlertidig stenging fås hos vannverket og leveres tilbake til vannverket med signatur av rørlegger.
 • En søknad / aksept på midlertidig stenging gjelder for en sammenhengende periode på maksimalt 6 mnd. Deretter vil vannverket sende faktura som vanlig. Det blir fakturert halv årsavgift dette året.
 • Eventuelle kostnader forbundet med å gjenåpne stoppekran er abonnentens ansvar.

Permanent og midertidlig stopp i tilkobling

Retningslinjer for midlertidig stopp i tilkobling

 • Søknad om midlertidig stenging sendes til Vannverket.
 • Kostnader dekkes av abonnenten.
 • Ved midlertidige stenginger skal plombering av stoppekran utføres av autorisert rørlegger.
 • Skjema for midlertidig stenging fås hos vannverket og leveres tilbake til vannverket med signatur av rørlegger.
 • En søknad / aksept på midlertidig stenging gjelder for en sammenhengende periode på maksimalt 6 mnd. Deretter vil vannverket sende faktura som vanlig. Det blir fakturert halv årsavgift dette året.
 • Eventuelle kostnader forbundet med å gjenåpne stoppekran er abonnentens ansvar.

Retningslinjer for plombering av anboringer

 • Dekning av kostnader for plombering av anboringer dekkes av abonnenten.
 • Det kan kun bruke autorisert rørlegger til dette arbeidet. Abonnenten vil få et skjema om plombering av anboring. Dette skal tilbakeleveres vannverket med signatur av rørlegger.
 • Skjema sendes ut med en frist på 3 mnd. til å plombere anboringen. Er ikke skjemaet levert innen denne fristen vil vannverket ta kontakt med Varme og sanitær som plomberer anboringen på vegne av TV. Faktura for plomberingen blir sendt til abonnenten.

Rutiner ved oppsigelser av medlemskap i vannverket og påfølgende frakobling.

 Generelt

Ved oppsigelse av medlemskap trer § 5, § 11 og § 24 i Vedtektene samt «Retningslinjer for plombering av anboringer» på vannverkets hjemmeside i kraft. Alle kostnader forbundet med frakobling og plombering av stikkledning bæres av andelshaver.

 1. Oppsigelse av abonnement

Det kreves skriftlig melding om oppsigelse. (§11: Ønsker et medlem å si opp sitt abonnement, skal han gi skriftlig melding til styret som stopper vannleveransen.) En slik beskrivelse må sendes skriftlig med andelshavers underskrift, ikke over telefon eller i form av en e-post. Oppsigelsen må i tillegg til gårds- og bruksnummer også inneholde medlemsnummer for å unngå forvekslinger.

Av praktiske årsaker og for å spare andelshaver for kostnader vil styret ikke stoppe vannleveransen direkte. Dette ville blitt gjort ved at vannverket sendte en rørlegger til andelshaver for å stenge og plombere stoppekran. Kostnaden for dette ville blitt fakturert andelshaver og ville vært en ekstra kostnad fordi vannavgift fortsatt blir krevd inn fram til stikkledningen er plombert på forskriftsmessig måte og beskjed gitt til vannverket. Avtalen om leveranse av vann fortsetter derfor å løpe frem til anboring er plombert.

 1. Kostnader ved frakobling

Kostnader ved frakobling betales av andelshaver. (§24: Alle utgifter til avstenging og påkobling av vannet bæres av medlemmet)

 1. Andelsavgift

Betalt andelsavgift blir ikke tilbakebetalt. (§5: Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke ved uttreden.)

 1. Tilknytningsavgift

Betalt tilknytningsavgift blir ikke tilbakebetalt. (§11: Betalt tilknytningsavgift tilbakebetales ikke.)

 1. Allerede innbetalt vannavgift

Vannavgiften for den perioden hvor utmeldingen blir oversendt vannverket må betales i sin helhet og reduseres ikke selv om frakobling skjer inne i en periode som er betalt. (§24: Ved utmelding eller at medlemmet blir utestengt (se §25) fra vannverket, tilbakebetales ikke betalt vannavgift.) Det samme gjelder eventuelt påfølgende vannavgifter i perioden mellom melding om utmeldelse og endelig plombering av stikkledning. Vannavgift beregnes og faktureres dermed fram til abonnentens stikkledning er plombert og at dette er rapportert inn til vannverket på korrekt måte.

Hjemmesiden: Retningslinjer for plombering av anboringer

 • Dekning av kostnader for plombering av anboringer dekkes av abonnenten.
 • Det kan kun brukes autorisert rørlegger til dette arbeidet. Abonnenten vil få et skjema om plombering av anboring. Dette skal tilbakeleveres vannverket med signatur av rørlegger.
 • Skjema sendes ut med en frist på 3 mnd. til å plombere anboringen. Er ikke skjemaet levert innen denne fristen vil vannverket ta kontakt med Varme og sanitær som plomberer anboringen på vegne av TV. Faktura for plomberingen blir sendt til abonnenten.

Merk: Ved boring av egen brønn med tilknytning til mer enn en husstand, må anlegget registreres hos Mattilsynet.

Se egen informasjon om dette her.

Tilknytning

Vennligst last ned et av to skjema og send inn til oss