Skogbruk – jordbruk

Bruk av plantevernmidler eller gjødsel i skogbruket er ikke tillatt i Vælerens lokale nedbørsfelt. (Lilla sone på kart). Unntatt fra forbudet er sprøyting med glyfosat innenfor retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet og utplanting av skogplanter behandlet med plantevernmidler utenfor feltet.

I resten av nedbørsfeltet (grønn/ytre sone) er det ikke tillatt å benytte plantevernmidler i fareklasse X, A og B. Unntatt er sprøyting av tømmer i forbindelse med barkebillebekjempelse, hvor sprøyting kan skje med plantevernmiddel fareklasse B.

Sprøyting av tømmer må ikke skje på steder der vannforurensing kan oppstå, og ikke nærmere enn 50 meter fra vann.

Opplastning av tømmer skal skje fra anvist sted og i samråd med grunneier. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Nydyrking er ikke tillatt.

Dispensasjon fra de overnevnte bestemmelser kan gis i spesielle tilfeller. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.