Regler for hagevanning

Regler for hagevanning.

Gjelder fra 15. mai – 1. september 2020

Vannverkets abonnenter deles inn i puljer etter første bokstav i etternavnet.

Pulje 1

A, B, C, Ø, Å

Pulje 2

D, E, F, G

Pulje 3

H, I, J

Pulje 4

K, L, M

Pulje 5

N, O, P, R

Pulje 6

S

Pulje 7

T, U, V, W, Y

 

Puljene vanner hver sin ukedag ifølge tabellen nedenfor.

Vanningstiden fordeles mellom gruppene med en «hovedvanning» fra 21.00 – 02.00. I tillegg er det satt av tid til en kortere vanningsperiode på lørdag og søndag. 

Det gis dessuten anledning til å fylle opp tønner/kar mellom kl. 23.00 og 04.00. Denne tillatelsen gjelder for alle grupper alle dager.

«Hovedvanning»: Vanningstid 21.00 – 02.00

 

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Pulje1

 

 

 

     1

 

 

 

Pulje 2

 

 

 

 

     2

 

 

Pulje 3

 

 

 

 

 

     3

 

Pulje 4

 

 

 

 

 

 

     4

Pulje 5

     5

 

 

 

 

 

 

Pulje 6

 

     6

 

 

 

 

 

Pulje 7

 

 

     7

 

 

 

 

 

Ekstra helgevanning:

 

Lørdag

Søndag

07.00 – 09.00

 

     1

10.00 – 12.00

     5

     2

13.00 – 15.00

     6

     3

16.00 – 18.00

     7

     4

 

Hagevanningsregler

Ifølge vedtektenes § 2 er Tyristrand Vannverk SA sitt hovedformål å skaffe vann til husbruk.  For å kunne oppfylle dette formålet, har vannverkets årsmøte vedtatt følgende regler for hagevanning:

  • Vanning med åpen slange er forbudt. Det skal alltid være påmontert munnstykke eller spreder.
  • Fylling av dunker, hagesprøyter, bøtter o.l. skal kun skje i den tillatte vannings-tid og med munnstykke påmontert.
  • Det er kun tillatt å bruke 1 slange.
  • Moderat bruk av høytrykkspyler tillates. 
  • All vanning av plener og grusveier er STRENGT FORBUDT.
  • Vanning av kjøkkenhager er bare tillatt i oppsatt vanningstid, og kun når det gjelder grønnsaker, poteter mm til eget bruk.
  • Utenom vannings-tidene skal slangen alltid være frakoblet.

 Bakgrunnen for vanningsreglene:

Årsaken til at Tyristrand Vannverk SA har disse vanningsrestriksjonene er fordelingsnettets begrensede kapasitet.  Ved fri hagevanning, eller dersom reglene ikke følges, vil mange av vannverkets abonnenter mangle husholdningsvann. Det vil også stedvis oppstå undertrykk i ledningsnettet, slik at forurenset vann kan suges inn i nettet fra rørledningenes omgivelser.  Det er således av helsemessig betydning for hele bygda at vanningsregler og tider overholdes av den enkelte.

For å unngå slike problemer av helsemessig og forsyningsmessig karakter, har vannverket lagt vekt på å spre hagevanningen slik at det blir lavest mulig belastning på enkelte grener av fordelingsnettet.

Tyristrand Vannverk SA er et privat andelslag, hvor den enkelte andelshaver er medeier og medansvarlig for at virksomheten fungerer etter forutsetningene. 

Dersom noen overtrer disse vanningsreglene gjelder følgende straffereaksjoner:

  • Ved første gangs overtredelse av reglene ilegges et straffegebyr tilsvarende 2 årsavgifter.
  • Ved gjentagelse ilegges nytt straffegebyr i samme størrelse.  Eventuelle straffegebyr vil om nødvendig bli tvangsinndrevet.
  1. Den enkelte andelshaver er selv pliktig til å holde seg orientert om de gjeldende vanningsregler, og tider.