Privet og renovasjon

Forurensningslovgivningen tillater ikke utslipp av spill- og avløpsvann direkte til vassdrag. Loven må håndheves strengt.

Innlagt vann i hytter tillates ikke.

Privetavfall skal enten fjernes ved bortkjøring, eller det må anordnes som et lukket biologisk system. Avfall fra biosystem nedgraves/deponeres på anvist plass. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Utslippsordning av vann (utslagsvask) skal godkjennes. Ta kontakt med Tyristrand Vannverk.

Henleggelse og/eller nedgraving av avfall, og lagring eller bruk av kloakk, er ikke tillatt i nedbørsfeltet.