Båtrett / Bruk av båt

Hovedregel er at det ikke tillates båtrett i Væleren for hytter uten egen strandlinje. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen, f. eks. pga. rettighetshavers helse. Søker må de fremlegge legeattest som sier at båtbruk er en forutsetning for å benytte hytteeiendom. 

Vannverket har eget båtregister som holdes a jour med kopi til Mattilsynet og kommunen. Hver båt må være merket med tillatelse og eget båtnummer. Båtmerkene utleveres av vannverket.

  • Kun grunneiere med eiendom som grenser til vannet kan ha rett til båt på Væleren dersom det ikke foreligger spesielle vilkår (f. eks. helse osv.). Tyristrand Jeger- og Fiskeforening kan i tillegg disponere inntil 5 båter for fiskestell. Vannverket kan disponere 1 båt for drift og vedlikehold av vannverket
  • Det er ikke tillatt å bruke motordrevne båter på Væleren eller i noen av de øvrige innsjøene i nedbørsfeltet. Unntatt herfra er nødvendig transport i forbindelse med skogsdriften, dog ikke i en radius av 100 meter rundt inntaksstedet i Væleren. Eventuelle unntak gis av vannverket i særskilt vedtak.
  • Alt drivstoff til motor skal oppbevares i god avstand fra vannet når båten ikke er i bruk.
  • Rettighetshavere som av helsemessige årsaker ikke kan ro må sende egen søknad om motorbruk til styret. Legeerklæring må vedlegges. Avgjørelsen om tillatelse til motorbruk vil bli tatt av styret i samråd med Mattilsynet. Dersom det oppholder seg andre i båten som kan ro, gjelder ikke tillatelsen om motorbruk.
  • Det er et generelt forbud mot bruk av seilbrett og tilsvarende på Væleren.
  • Kano er tillatt dersom den er registrert i vannverkets båtregister og merket som båt.
  • Det tillates kun en båt per tillatelse. (Dersom rettighetshaver har registrert en robåt er det f. eks. ikke tillatt å ha en kano i tillegg.)
  • Motorkraft er uansett begrenset oppad til 6 Hk.
  • Elektrisk motor likestilles med forbrenningsmotor og kan ikke benyttes uten spesiell tillatelse.