Årsmøtet - oppsummering og protokoll

Protokoll fra årsmøtet 24.06.21 Alle forslag ble vedtatt, bortsett fra vedtektsendringen. Den fikk flertall, men det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring. 

Det betyr at det sannsynligvis må bli et ekstraordinært årsmøte også neste år, da det er lite sannsynlig at vi får inn tilstrekkelig mange stemmer til å avgjøre om det blir overtakelse av kommunen eller ikke. For å få tatt en avgjørelse på dette til årsmøtet 2022 betyr det at det kreves at minst halvparten av medlemmene avgir stemme. For at det skal bli kommunal overtakelse må 2/3 stemme for overtakelse av kommunen.

Hvis ikke over halvparten av medlemmene stemmer ved årsmøtet må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Da kreves det at minst halvparten stemmer for.

Vi håper det blir tillatt med et fysisk møte til høsten da det blir lettere å svare på alle spørsmål på den måten

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 28.10.20  Følgeskriv ekstraordinært årsmøte 28.10.20

Protokoll fra årsmøtet 23.7.20 Forklaring til årsmøtet 23.7.20

Protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet 17. oktober 2019

Protokoll fra ordinært årsmøte 8. mai 2019


Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 20. februar 2019

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt etter underskriftslister og krav fra 10% av medlemmene. De krevde avstemming om vannmålere og forslaget det ble stemt over var: Vannmålere skal ikke monteres, dog åpnes for at inntil 3% av eierne benytter vannmålere (industri/storforbrukere).

 

Årsmøte 29. mai 2018: (Protokoll under tekst). 

Det ble et langt møte, fra 1830-2335, og som forventet, ble det en del diskusjon rundt spørsmålet om vannmålere. De fremmøtte ønsket mer informasjon om hensikt og konsekvenser. Årsmøtet ønsket ikke å stemme over forslag C under pkt 10 som omhandlet lovligheten av styrets vedtak om innstallering av vannmålere. Forslagsstiller var tilstede på årsmøtet og trakk sitt forslag etter at styret foreslo og invitere til et medlemsmøte til høsten der informasjon om vannmålere er tema. Samtidig blir videre arbeid med innstallering av vannmålere utsatt til medlemsmøte er avviklet.

Driftsbudsjettet for inneværende år (2018) ble først nedstemt. Årsaken til dette var at årsmøtet ikke ville godkjenne posten som var avsatt til vannmålere. Styret kan ikke jobbe videre uten et godkjent budsjett. Dette ville medført stopp i alt videre arbeid, med store konsekvenser for vannforsyningen. For å unngå dette ble det etter drøftelser i styret foreslått å stryke det som gjenstår på budsjettet under denne posten (noe er allerede brukt). Etter endringen ble budsjettet enstemmig vedtatt. 

Det fremkom ikke noen forslag om mistillit til styret. Samtlige styrerepresentanter ble enstemmig gjenvalgt. 

Styrets vedtak om å innføre vannmålere over en treårsperiode er fortsatt gjeldende, men arbeidet er satt på vent fram til informasjonsmøtet. 

Styret har forståelse for at flere ønsket at innstallering av vannmålere skulle vært lagt frem på årsmøtet før det ble vedtatt, selv om styret etter vedtektene har myndighet til å avgjøre dette. 

Protokoll fra årsmøtet 29. mai 2018 finner du her